Privatumo politika

VšĮ „Penki pojūčiai“, juridinio asmens kodas: 304421505, registruotos buveinės adresas: Šilo 5-oji g. 4, Baronų k., Vilniaus r. (toliau – Įstaiga arba Mes), gerbia Jūsų privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamiesi Mes tvarkysime Mums pateiktus asmens duomenis. Sudaręs sutartį su Įstaiga ar perimdamas sutartinius įsipareigojimus ar naudodamasis interneto svetainėje www.penkipojuciai.lt nurodytomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad su šia privatumo politika susipažinote.

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Įstaigos kaip duomenų valdytojos ar tvarkytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Įstaiga teikia internetinėje svetainėje www.penkipojuciai.lt nurodytas paslaugas. Šių paslaugų teikimui Mes tvarkomi asmens duomenis vadovaudamiesi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Įstaigai taikomais teisės aktais. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Mūsų paslaugomis, susiekia su Mumis pateikdami užklausą internetinėje svetainėje www.penkipojuciai.lt arba naudodamiesi Facebook Messenger programėle, Linkedin bei Twitter socialinių tinklų paskyromis bei lankosi interneto svetainėje www.penkipojuciai.lt. Visi interneto svetainės lankytojai, sudarydami sutartis su Įstaiga ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, taip pat prisijungdami prie svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Politika ir supranta, kad Įstaiga tvarkys Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai reikalinga Įstaigos paslaugoms teikti ir (ar) interneto svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Įstaigos paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate, kai užsisakote ir (ar) naudojatės Įstaigos paslaugomis, lankotės internetinėje svetainėje. Mes, be kita ko, vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys Įstaigoje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įstaigai taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įstaigai pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis, Mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įstaigos tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įstaigos darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įstaigai suteikti.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, Jūs privalo nedelsdamas apie tai informuoti Mus. Mes nebūsime atsakingi už žalą atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdamas savo asmens duomenis, Jūs kartu suteikiate Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Mūsų teikiamomis paslaugomis bei duomenis, kuriuos gauname iš trečiųjų (fizinių ar juridinių) asmenų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys paprastai gaunami paslaugų teikimo metu iš Įstaigos klientų juridinių asmenų, veikiančių kaip duomenų valdytojai bei iš trečiųjų asmenų arba tiesiogiai iš duomenų subjekto (Įstaigos kliento, potencialaus kliento arba potencialaus darbuotojo), kuris juos pateikia lankydamasis Mūsų interneto svetainėje, naudodamasis Mūsų paslaugomis arba kandidatuodamas į Įstaigos paskelbtą darbo poziciją.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes tvarkome asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • Sutartinių santykių administravimas bei vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 • Tiesioginė rinkodara;
 • Užklausų administravimas;
 • Įstaigos vidaus administravimas.

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Kai Jūs (duomenų subjektas) naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis, Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums juos pateikiant tiesiogiai Mums bei renkame juos, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis.

Mes turime teisę tvarkyti ir tuos duomenų subjektų asmens duomenis, kurie yra pateikiami Mūsų klientų (juridinių asmenų), kai naudojamasi Mūsų teikiamomis paslaugomis. Mūsų klientai, pateikdami Jūsų asmens duomenis Mums, yra atsakingi už informacijos Jums pateikimą apie Jūsų asmens duomenų perdavimą Mums.

Mes turime teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.

Mes įsipareigojame Jūsų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Mes perduodame duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį internetinėje svetainėje www.penkipojuciai.lt. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Įstaiga sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp Jūsų ir Įstaigos.

Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Mūsų klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, Jums suteikianti aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio Jūsų kontaktinių duomenų naudojimo ir jeigu iš pradžių neprieštaravote dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime siųsti pranešimus elektroniniu paštu.

Jeigu Jums Mūsų siunčiama informacija nebėra aktuali, Jūs sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite bet kuriuo metu atšaukti, informuodami apie tai el. pašto adresu info@penkipojuciai.lt ar kitaip susiekdamas su Mumis.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Įstaigoje tikslu

Potencialūs Įstaigos darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Įstaigai pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje Politikoje.

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Įstaigos skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu duomenų subjektas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Įstaigos skelbiamą poziciją, duomenų subjekto duomenys sunaikinami.

Atrinkto potencialaus darbuotojo duomenys gali būti saugomi būsimų Įstaigos darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Politikos skyriuje nurodytu tikslu, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susiekdamas su Mumis interneto svetainėje www.penkipojuciai.lt nurodytu telefonu ar el. paštu.

Asmens duomenų teikimas

Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai Jūsų naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Be to, Mes galime pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Mums IT, buhalterines, rinkodaros ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti Mūsų paslaugų, tačiau Mes ir toliau privalome saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

 • Gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Mus su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavę Mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad Mūsų turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, Jūs galite kreiptis į Mus ir gauti nemokamą pagalbą.

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamiesi į Mus el. paštu info@penkipojuciai.lt.

Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Mūsų paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Mes valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Linkedin ir Twitter. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook, Linkedin ir Twitter socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį matote, ką veikiate šiuose socialiniuose tinkluose, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, Mes rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php (Facebook), https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (Linkedin), https://twitter.com/en/privacy (Twitter).

Mes, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgiant į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyrų nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, pateikiant Mums užklausas naudojantis Messenger programėle, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi Mūsų interneto svetainėje, Mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Mūsų svetainėje bei daugiau sužinoti apie Mūsų internetinės svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Mūsų teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Mes slapukų pagalba tvarkome nuasmenintus asmens duomenis.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Mes atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Mūsų internetinėje svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Baigiamosios nuostatos

Mes pasiliekame teisę keisti šią Politiką, todėl maloniai prašome Jūsų periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.